/home/artistica1/public_html
Linux kendall.digitaldisseny.com 4.18.0-513.11.1.lve.el8.x86_64 #1 SMP Thu Jan 18 16:21:02 UTC 2024 x86_64

En el curs 2013 - 2014 naix la Banda Infantil com una nova agrupació de L'Artística Manisense, així com una nova assignatura dins del pla d'estudis de l'Escola. En aquest sentit, suposa un nou pas en l'ampliació i adequació de l'Escola al currículum dels Ensenyaments Elementals de Música, dins del procés dels últims anys d'ampliar l'oferta educativa, cobrir les necessitats pedagògiques i artístiques dels alumnes i oferir una educació musical cada vegada més similar a la que ofereixen els conservatoris i, per tant, els ensenyaments musicals oficials.

En concret, aquesta agrupació compleix la funció d'assignatura de Conjunt Instrumental per als alumnes de les especialitats de vent i percussió de 2n curs. Una assignatura que fins a aquest moment els alumnes no realitzaven fins a 3r curs, quan començaven aquesta assignatura a través de la Banda Juvenil o Orquestra Juvenil.

A més de la seua funció com a nova assignatura en el nostre Pla d'estudis per treballar la pràctica instrumental col·lectiva, la infantil també suposa la preparació per a formar part de la Banda Juvenil un any després i acabar per l'ingrés en la Banda Simfònica.

Des del 2017, el músic i professor de L'Artística Manisense Víctor Fluixà s'ocupa de la direcció artística de la Banda Infantil.

(Foto: José María Montesinos)